Podmienky pre splátkový predaj

  1. Kupujúci prvou splátkou zaplatí minimálne 20% z celkovej kúpnej ceny.
  2. Splátkový predaj možno uzatvoriť maximálne na šesť splátok. Celková dohodnutá doba splácania nesmie prekročiť šesť mesiacov.
  3. Predávajúci sa zaväzuje, že po zaplatení celej kúpnej ceny, odovzdá kupujúcemu tovar, na ktorom sa dohodli.
  4. V prípade ak bude kupujúci v omeškaní s ktoroukoľvek splátkou viac ako sedem kalendárnych dní, má sa za to, že kupujúci od zmluvy odstúpil a splátky, ktoré boli vyplatené do dňa od odstúpenia od zmluvy sa považujú za zmluvnú pokutu, ktorá prináleží predávajúcemu za zdržanie predaja a kupujúci nemá nárok na jej vrátenie predávajúcim.
  5. Kupujúci obdrží potvrdenie o zaplatení každej splátky.
  6. Kupujúci sa stáva majiteľom tovaru až po zaplatení všetkých dohodnutých splátok.