Áno
Nie

Obsah nákupného košíka

Pokračovať v nákupe
Zobraziť obsah košíka

Zoznam pobočiek - obslúžime Vás už v 88 pobočkách v 49 mestách na Slovensku a Morave

Záložné podmienky - Brno, Milady Horákové 8


 1. Předmětem zástavní smlouvy mohou být pouze věci (§§ 489 a 496 a nasl. zák. č. 89/2012 Sb. Nový Občanský Zákoník v platném znění, dále jako NOZ), o kterých zástavce (fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby) prohlásí, že jsou jeho výlučním, ničím neomezeným vlastnictvím a nejsou předmětem jiné zástavní smlouvy.

 2. Zástavní právo zajišťuje pohledávku zastavárny, s jejím příslušenstvím (§ 513 NOZ) vůči zástavci nebo zástavnímu dlužníkovi, když jím osoba rozdílná od zástavce.


  Příslušenství pohledávky do částky 15 000 CZK (včetně) je za smluvní období tvořeno následovně:

  do 7 kalendářních dnů včetně 7.40 % ze sumy pohledávky
  do 14 kalendářních dnů včetně 13.20 % ze sumy pohledávky
  do 21 kalendářních dnů včetně 17.60 % ze sumy pohledávky
  do 28 kalendářních dnů včetně 20.60 % ze sumy pohledávky

  Príslušenstvo nad 28 dní je dohodnuto na 1.50 % za každý započatý den do celkové doby trvání zástavní smlouvy. Minimálně je to za celé smluvní období 55.00 CZK


  Příslušenství pohledávky nad částku 15 000 CZK je za smluvní období tvořeno následovně:

  do 7 kalendářních dnů včetně 3.80 % ze sumy pohledávky
  do 14 kalendářních dnů včetně 6.70 % ze sumy pohledávky
  do 21 kalendářních dnů včetně 8.90 % ze sumy pohledávky
  do 28 kalendářních dnů včetně 11.80 % ze sumy pohledávky

  Příslušenství nad 28 dní je dohodnuto na 1.50 % za každý započatý den do celkové doby trvání zástavní smlouvy. Minimálně je to za celé smluvní období 950.00 CZK

 3. Prodloužení doby uvedené v bode 2 je možné jen vzájemnou dohodou, před jejím uplynutím na návrh zástavního dlužníka, jestliže je současné zaplaceno zročné příslušenství pohledávky.

 4. Jestliže zástavní dlužník do konce doby uvedené v bode 2 nebo prodloužené dobou podle bodu 3 neobnoví pohledávku spolu s jejím zročným příslušenstvím, příslušenství pohledávky se denně zvyšuje o příslušné % až do dne realizace prodeje zastavené věci. Den prodeje se ještě do zvyšování příslušenství započítává. Zástavce má předmět zástavy pojištěn.

 5. Součástí zástavní smlouvy je písemná dohoda podle ustanovení § 1359 NOZ, se kterou zástavce souhlasí, aby nároky zastavárny zajištěny zástavou, byly uspokojené přímým prodejem předmětu zástavní smlouvy za předpokladu, že zástavce nepřevezme předmět zástavy nejpozději v den uvedený v zástavní smlouvě jako poslední den výběru.

 6. O tom jestli se určitá věc může stát předmětem zástavní smlouvy, rozhoduje pověřený zaměstnanec zastavárny. Na převzetí věci jako zástavy není právní nárok. Předmětem zástavní smlouvy nemohou být poškozené a nekompletní věci, jakož i věci, které nejsou funkční. Věc, která je v záruční lhůtě, se musí odevzdat společné s dokumentací umožňující uplatnění záruky.

 7. Jestliže dochází k výběru zástavy, musí před převzetím zastavené věci zástavce přesně označit zastavenou vec, jinak se mu nevydá. Jiné osobě se věc vydá jen v případě, kdy se prokáže písemným zplnomocněním obsahujícím podpis zástavce. Zástavce se musí prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem. To platí rovněž pro zmocněnce. Zplnomocněni se musí odevzdat zastavárně.

 8. Za ztrátu smlouvy část B a vyhledání v evidenci se účtuje 15,- Kč.