Áno
Nie

Obsah nákupného košíka

Pokračovať v nákupe
Zobraziť obsah košíka
OTVORENÉ aj v NEDEĽU

Reklamačný poriadok

I.
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na:  
A/ použitý tovar
B/ použitý tovar predávaný so zníženou cenou 
 
II.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri použitých veciach predávaných so zníženou cenou nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola kúpna cena znížená. 
Ak sa vyskytne pri tovare predávanom so zníženou cenou vada, ktorá nebola dôvodom zníženia kúpnej ceny, má kupujúci právo vadu reklamovať. 
 
III.
Kupujúci uplatňuje reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho. Pri reklamovaní tovaru predávaného za nižšiu kúpnu cenu, musí byť na predajnom doklade, resp. záručnom liste uvedený dôvod zlacnenia, ak nebola poskytnutá zľava zrejmá už z povahy predaja.
V prípade, ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatňuje kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
 
IV.

V prípade uplatnenia reklamácie sa uplatní nasledovný postup: 

Pracovník predávajúceho poučí kupujúceho o jeho právach podľa ust. § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (článok V. reklamačného poriadku).

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré právo zo zodpovednosti za vady si uplatňuje (článok V. reklamačného poriadku), určí pracovník predávajúceho spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v odôvodnených prípadoch, najmä ak si to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; ak nedôjde ku vybaveniu reklamácie v uvedených lehotách, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pri uplatnení reklamácie vydá pracovník predávajúceho kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. 

 
V.

Kupujúci má nasledovné práva zo zodpovednosti za vady: 

- ak má Tovar odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie takejto vady; v takom prípade odstráni predávajúci vadu bez zbytočného odkladu

- právo na primeranú zľavu; právo na výmenu veci sa pri veciach predávaných za nižšiu kúpnu cenu alebo požitých veciach neuplatňuje (ust. § 624 Občianskeho zákonníka)

- ak má tovar odstrániteľnú vadu a táto vada sa po oprave na tovare opätovne vyskytla, alebo sa vyskytlo viac vád, tento tovar riadne užívať, má kupujúci právo na primeranú zľavu alebo má právo na odstúpenie od zmluvy  

- ak má tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu alebo má právo na odstúpenie od zmluvy 

 

Pri určení výšky zľavy sa prihliada na rozsah vady.
 
Za vadu sa nepovažuje zmena tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

 
VI.
Reklamácia musí byť uplatnená v záručnej dobe, ktorá je 12 mesiacov; záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. 

Kupujúci pri uplatnení reklamácie predloží nasledovné: 

doklad o zaplatení za Tovar, záručný list, certifikát ap. (ak bol súčasťou predávaného Tovaru)

Reklamovaný tovar predloží kupujúci ako fyzicky nepoškodený spolu s kompletným príslušenstvom (ak bol súčasťou predávaného Tovaru).

 

Predávajúci môže reklamáciu zamietnuť v týchto prípadoch: 

- kupujúci nestihol uplatniť reklamáciu v záručnej dobe
- kupujúci nepreukázal predávajúcemu, že reklamovaný tovar kúpil od predávajúceho 
- do reklamovaného tovaru bolo neprimerane zasahované
- tovar bol používaný neprimeraným spôsobom 

 

V prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu včas, môže predávajúci zamietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia. Náklady odborného posúdenia znáša predávajúci. 

V prípade, ak sa odborným posúdením preukáže, že za vadu je zodpovedný predávajúci, môže kupujúci uplatniť reklamáciu znova; znova uplatnenú reklamáciu nemôže predávajúci zamietnuť. 

 

Odborným posúdením je písomné vyjadrenie znalca, stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (určená osoba). 

Zoznam znalcov je vedený Slovenskou komorou znalcov http://www.skz.sk/zoznam-znalcov/ds-1002/p1=1014; zoznam znalcov je k dispozícii aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/znalec; napr. JHS, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 10, 036 01 Martin, IČO: 36 382 094, SLOVENSKÝ GEMOLOGICKÝ INŠTITÚT s.r.o.,  so sídlom Mierové námestie 40, 911 01 Trenčín, IČO: 36 322 512

 

Autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba je osoba, ktorá bola príslušným štátnym orgánom poverená k odbornému posudzovaniu vlastností príslušných výrobkov; zoznam týchto osôb je vedený na webovom sídle Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. 

 

Zoznam slovenských autorizovaných osôb je vedený : http://www.unms.sk/?slovenske-autorizovane-osoby; napr. napr. VIPO a.s., so sídlom gen, Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske,                           IČO: 31 409 911

Notifikovaná osoba je autorizovaná osoba, ktorá má oprávnenie k pôsobnosti v rámci celej Európskej únie; zoznam týchto osôb je možné nájsť na stránkach Európskej komisie : zoznam slovenských notifikovaných osôb- http://www.unms.sk/?slovenske-notifikovane-osoby,  http://ec.europa.eu/growth/tools-atabases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=703; napr. EVPÚ a.s., so sídlom Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 562 507

 

Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie, a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 
VII.

V zmysle ust. § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom a účinnom znení týmto informujeme o tom, že máte možnosť sa obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v planom a účinnom znení. 

 

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú subjekty uvedené v ust. § 3 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z.z.. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú aj subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a je k dispozícii na jeho webovom sídle (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). 
Zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky sa môžete obrátiť napr. na 

1. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov ( S.O.S. ) Poprad, so sídlom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, IČO: 42 088 453, 
2. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, 
3. OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov, so sídlom Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad

 
VIII.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.12.2020.
 
V Prešove, 1.12.2020